گلوکز

فرآیندهای تخمیری و کاربرد شربت گلوکز DE 95 در این فرآیندها

تخمیر فرآیندی است که در آن یک محصول ارزشمند توسط ارگانیسم های زنده تولید می شود. در فرآیندهای تخمیری معمولا از یک ماده کربوهیدراتی به عنوان منبع کربن استفاده می شود. انتخاب منبع کربن وابسته به پارامترهای گوناگونی می باشد که از آن جمله ...